loading

Show info

Upbean

BANGKOK | CHIANGMAI
THAILAND
02 102 1000 , BKK
webmaster@upbean.co.th

TAT Academy ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท.

PROJECT

TAT Academy ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท.

DETAIL

         การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)  เป็นกระบวนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวที่ ททท. ได้บ่มเพาะมากว่า 5 ทศวรรษ โดยนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการสร้างเครือข่าย (Networking) ร่วมกับนักวิชาการและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวมืออาชีพในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ งานวิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว และการพัฒนาต่อยอดความคิดสู่ความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมด้านตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่

         การจัดตั้ง TAT Academy ถือเป็นแนวทางสำคัญเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 

CLIENT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

YEAR

2015

PERIOD

45 วัน

WEBSITE

http://www.tatacademy.com