PROJECT

vij.rsu.ac.th สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

DETAIL

1.วางแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตร โครงการ การจัดอบรมหรือสัมมนาที่ตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์กร และประเด็นที่แก้ปัญหาเกิดประโยชน์กับสังคมในปัจจุบันและอนาคต 2.ประสานกับวิทยาลัย คณะ สถาบันภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกในการจัดหลักสูตร โครงการ และการสัมมนา 3.จัดทำสื่อเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับสังคม 4.ประชาสัมพันธ์และบริการในการดำเนินการร่วมกันระหว่างวิทยาลัย คณะ กับสถาบัน เพื่อความสำเร็จของหลักสูตร โครงการ
อ่านต่อ

CLIENT

สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

YEAR

2016

PERIOD

30 วัน

WEBSITE

http://vij.rsu.ac.th

1